Hantering av synpunkter och klagomål inom Solbacken Omsorg

För att bibehålla och utveckla kvaliteten i de insatser vi erbjuder våra brukare, behöver vi få veta mer om vad som är bra, men framför allt vad som kan bli bättre.

Det kan upplevas som obehagligt att framföra synpunkter och klagomål men det är viktigt att informationen kommer fram till företagsledningen, som ett strategiskt verktyg för förändring och som ett instrument att ytterligare vidga brukarnas delaktighet.

För verksamhetschef, verksamhetsansvariga och personal i verksamheterna är det viktigt att positivt och sakligt ta till sig synpunkter och klagomål som ett led i pågående utvärderings- och utvecklingsarbete.

Synpunkter och klagomål kan lämnas både skriftligt och muntligt till personal och verksamhetsansvariga eller via Solbacken Omsorgs hemsida under fliken Kontakt. Det är frivilligt att lämna namn, men är en förutsättning för personlig återkoppling i ärendet.

En bekräftelse på att ärendet mottagits sker inom 10 dagar med information om hur ärendet kommer att hanteras vidare.

    Namn (Ej obligatorisk)

    E-post (Ej obligatorisk)

    Här skriver du dina positiva eller negativa synpunkter: